Editor-in-Chief:
  Yidan Han

  Contributing Editor:
  Kyle David Anderson

Poetry Sky Spring 2020 (A Special Edition)
《诗天空》十五周年特刊 (2020春季版)


Chinese to English
中诗英译

蔡克霖 Kelin Cai

蔡其矫 Qijiao Cai

昌群 Chang Qun

陈先发 Chen Xianfa

车延高 Che Yangao

沉河 Chen He

秋梦 Chiu Meng

古月 Gu Yue

荣惠伦 He Ye

夏菁 Hsia Ching

霍俊明 Huo Junming

胡弦 Hu Xian

吉狄马加 Jidi Majia

梁元 Yuan Liang

李少君 Li Shaojun

林莽 Lin Mang

洛夫 Lo Fu

哈雷 Ha Lei

绿音 Yidan Han

米家路 Jialu Mi

娜仁琪琪格 Na Ren Qi Qi Ge

倪伟李 Ni Weili

郭永秀 Quek Yong Siu

商震 Shang Zhen

舒婷 Shu Ting

伍明春 Wu Mingchun

武庆云 Edna Wu

西川 Xi Chuan

潇潇 Xiao Xiao

辛牧 Xin Mu

熊国太 Guotai Xiong

徐德金 Xu Dejin

杨光 Yang Guang

杨炼 Yang Lian

严力 Yan Li

伊蕾 Yi Lei

月色江河 Yuese Jianghe

余光中 Yu Kwang-chung

云鹤 Yun He

余笑忠 Yu Xiaozhong

臧棣 Zang Di

翟永明 Zhai Yongming

张联 Zhanglian

张维 Zhang Wei

张子清 Ziqing ZhangEnglish to Chinese
英诗中译

Mark Anderson 马克-安德森

Robert Bly 罗伯特-布莱

Cathleen Calbert 凯瑟琳-卡尔伯特

Tom Chandler 汤姆-羌德勒

Robert Creeley 罗伯特-克瑞里

Forrest Gander 佛勒斯特-甘德

Donald Hall 唐纳德-霍尔

Michael S. Harper 迈克尔-哈帕

Juan Felipe Herrera 胡安-菲利普-埃雷拉

Peter Johnson 彼得-约翰逊

Claudia Keelan 克劳迪娅-凯兰

Ted Kooser 泰德-库舍

Li-Young Lee 李立杨

Timothy Liu 刘悌摩

Denis Mair 梅丹理

Rodger Martin 罗杰-马丁

Mary Oliver 玛丽-奥利弗

Donald Revell 唐纳德-瑞沃

Michael Ryan 迈克尔-莱安

Vera Schwarcz 薇拉-施娃茨

Charles Simic 查尔斯-西米克

Susan Stewart 苏珊-斯图尔特

A. E. Stringer 史特林格

James Tate 詹姆士-泰德

Dara Wier 达拉-维尔

C.D. Wright C.D. 莱特

Charles Wright 查尔斯-赖特

David Young 大卫-杨

Copyright © 2005-2020 by Poetrysky.com. All rights reserved.
版权声明