Editor-in-Chief:
  Yidan Han

  Contributing Editor:
  Kyle David Anderson

Poetry Sky Spring 2017 (A Special Edition)
《诗天空》十二周年特刊 (2017春季版)


Chinese to English
中诗英译

蔡克霖 Kelin Cai

蔡其矫 Qijiao Cai

昌群 Chang Qun

陈明 Chen Ming

陈先发 Chen Xianfa

得一忘二 Jinghua Fan

非马 William Marr

冯冬 Peter Feng

古马 Gu Ma

谷频 Gu Pin

古月 Gu Yue

郭永秀 Quek Yong Siu

哈雷 Ha Lei

海岸 Hai An

何均 He Jun

胡弦 Hu Xian

简明 Jian Ming

吉狄马加 Jidi Majia

蓝蓝 Lan Lan

老哈 Mario Li

雷平阳 Lei Pingyang

李笠 Li Li

李少君 Li Shaojun

梁元 Yuan Liang

林莽 Lin Mang

洛夫 Lo Fu

卢辉 Lu Hui

骆英 Luo Ying

绿音 Yidan Han

米家路 Jialu Mi

欧阳江河 Ouyang Jianghe

七月椰子 Qi Yue Ye Zi

秋梦 Chiu Meng

秋水 Qiu Shui

荣惠伦 He Ye

商震 Shang Zhen

施施然 Shi Shi-Ran

舒丹丹 Shu Dandan

舒婷 Shu Ting

苏建斌 Jianbin Su

谭五昌 Tan Wuchang

王柏霜 Boshuang Wang

王家新 Wang Jiaxin

汪有榕 Yourong Wang

吴投文 Touwen Wu

西川 Xi Chuan

希尼尔 Xi Ni Er

夏菁 Hsia Ching

潇潇 Xiao Xiao

辛牧 Xin Mu

熊国太 Guotai Xiong

徐德金 Dejin Xu

雪鹰 Xue Ying

崖虎 Ya Hu

严彬 Yan Bin

严力 Yan Li

杨光 Yang Guang

杨克 Yang Ke

杨炼 Yang Lian

一笑 Yi Xiao

于坚 Yu Jian

喻丽清 Liqing Yu

云鹤 Yun He

臧棣 Zang Di

翟永明 Zhai Yongming

张晶 Zhang Jing

张维 Zhang Wei

张执浩 Zhang Zhihao

张子清 Ziqing Zhang

朱必圣 Bisheng ZhuEnglish to Chinese
英诗中译

Mark Anderson 马克-安德森

Robert Bly 罗伯特-布莱

Cathleen Calbert 凯瑟琳-卡尔伯特

Tom Chandler 汤姆-羌德勒

Robert Creeley 罗伯特-克瑞里

Forrest Gander 佛勒斯特-甘德

Donald Hall 唐纳德-霍尔

Michael S. Harper 迈克尔-哈帕

Juan Felipe Herrera 胡安-菲利普-埃雷拉

Peter Johnson 彼得-约翰逊

Claudia Keelan 克劳迪娅-凯兰

Ted Kooser 泰德-库舍

Li-Young Lee 李立杨

Timothy Liu 刘悌摩

Denis Mair 梅丹理

Rodger Martin 罗杰-马丁

Mary Oliver 玛丽-奥利弗

Donald Revell 唐纳德-瑞沃

Michael Ryan 迈克尔-莱安

Vera Schwarcz 薇拉-施娃茨

Charles Simic 查尔斯-西米克

Susan Stewart 苏珊-斯图尔特

A. E. Stringer 史特林格

James Tate 詹姆士-泰德

Dara Wier 达拉-维尔

C.D. Wright C.D. 莱特

Charles Wright 查尔斯-赖特

David Young 大卫-杨

Copyright © 2005-2022 by Poetrysky.com. All rights reserved.
版权声明